دندنها

حديث البحث: Ù Ø Ù Ø³ÙŠ Ø¹Ø Ø Ù , à à à à à à Ã Ã à ³Ã à ªÃ à à à Ã, Ã Æ Ã Ã Ã Ã Ã Â³Ã Å , à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à Šà , هل تعلم قصة موسى عليه السلام كاملة كيف عاش في قصر فرعون ولماذا سمي كليم الله قصص الانبياء, Ù Ù Ø Ø Ø Ù Ø Øª Ø Ù Ùˆ Ø ÙŠØ Ø , عادى عادى مبيشغلنيش, Ù Ø³Ù Ø Ù ÙŠ ٠يكو, ÙƒÙ Ù Ù Ø Ø Ù Ø¹ÙŠØ Ø¹Ù ÙŠÙƒ, وسط دموع وجراح, Ã Ã Ã Â¹Ã Å Ã Ã Å Ã Ã Ã Ë Ã Ã Ã Ã Â¹Ã Å Ã , Ã Æ Ã Ë Ã Æ Ã ÂªÃ Å Ã Ã Ã Ã ÂªÃ Ë Ã Ã Â³Ã Å Ã Ã Ã ÂºÃ Ã Ã Ã Ë Ã Å , البت دى وش كسوف, Ø Ù Ø³ÙŠÙ Ø ÙˆÙŠ, حمرا, Ù Ø Ø Ù Ø Ø Ø Ù Ø Ù , ÃƒÆ ÃƒÆ Ãƒ Ã ÂªÃƒÆ Ãƒ Ã ÂºÃƒÆ ÃƒÆ , فضيحة بشرى عقبي, Ã Ã Ã Ã Ã ÂªÃ Ã Ã Ë Ã Ã Ã Ã Ã ÂªÃ Ã , ÃƒÆ Ãƒ Ã ÂªÃƒÆ ÃƒÆ ÃƒÆ Ãƒ ÃƒÆ ÃƒÆ ÃƒÆ Ãƒ Ã ÂºÃƒÆ ÃƒÆ Ãƒ ÃƒÆ ÃƒÆ Ãƒ Ã ÂªÃƒÆ ÃƒÆ ÃƒÆ ÃƒÆ ÃƒÆ Ãƒ ÃƒÆ ÃƒÆ Ãƒ ÃƒÆ Ãƒ Ã ÂªÃƒÆ Ãƒ ÃƒÆ ÃƒÆ ÃƒÆ ÃƒÆ Ãƒ ÃƒÆ Ãƒ ÃƒÆ ÃƒÆ Ãƒ à ª Mb3, Ø Ù Ù ÙˆÙƒ Ø Ù Ø Ø ÙŠØ , ÃƒÆ ÃƒÆ ÃƒÆ ÃƒÆ Ãƒ ÃƒÆ ÃƒÆ ÃƒÆ ÃƒÆ ÃƒÆ ÃƒÆ , Ø ØºÙ ÙŠØ Ù Ø³Ù Ø³Ù Ø Ù Ø Ø ØªÙŠØ Ø Ù, Ã Å Ã Ã Ã Ã Â¹Ã Ã Å Ã Ã Ã Ã Ã Ã Â³Ã Ã Ã Ã Â¹Ã Ã Ã Ã Ã Ã Å Ã Ã Æ Ã Â³,

mp3